Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Sosnowcu:
  • adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec,
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu sprawuje  inspektor ochrony danych osobowych KMP:
  • asp.szt. Krzysztof Jamrozy
  • adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec,
  • e-mail: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl
  • tel. 32 296 13 75
 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

  W KMP w Sosnowcu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

  ​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

  Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych,
  • okresach przechowywania,

   zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Sosnowcu.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych               z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji                    w Sosnowcu jest Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 2, 41 - 200 Sosnowiec;

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu jest specjalista Zespołu ds Kontroli KMP w Sosnowcu, tel. 32 296 13 66;

3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w  Sosnowcu są zgodnie art.                   6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania                     i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania                     i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,                          w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych,                                      a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem                    o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie     z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

11) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu  na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Pliki do pobrania

 • 25.05.2018 12:00
  ( 14.89 KB)
 • 25.05.2018 12:00
  ( 19.63 KB)
 • 25.05.2018 12:00
  (docx 9.19 KB)
 • 25.05.2018 12:00
  (rtf 1.38 MB)

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper KMP Sosnowiec
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry