Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późń. zm.). Zgodnie z art. 4. wyżej wymienionej ustawy,

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1.jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
2.korzysta z pełni praw publicznych;
3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
5.cieszy się nieposzlakowana opinią.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu ogłasza zgodnie z art. 28 wyżej wymienionej ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w:

- miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
- na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Sosnowcu
- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU

- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do KMP w Sosnowcu),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niepodpisana, niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje  własnoręcznie podpisanych świadczeń),
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.

Decyzja nr 36/2017 z dnia 7 marca 2017r Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Decyzja nr 176/2016 z dnia 14 listopada  2016r zmieniająca decyzję  nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Decyzja nr 76/2015 zmieniająca Decyzję  nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Decyzja nr 119/2015 zmieniająca Decyzję  nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Decyzja nr 148/2015 zmieniająca decyzję nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Decyzja nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Sosnowcu:
  • adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec,
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu sprawuje  inspektor ochrony danych osobowych KMP:
  • asp.szt. Krzysztof Jamrozy
  • adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 41-200 Sosnowiec,
  • e-mail: iod@sosnowiec.ka.policja.gov.pl
  • tel. 32 296 13 75
 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

  W KMP w Sosnowcu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

  ​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

  Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych,
  • okresach przechowywania,

   zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Sosnowcu.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2010
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Krupa Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Wydział Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry