Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późń. zm.). Zgodnie z art. 4. wyżej wymienionej ustawy,

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1.jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
2.korzysta z pełni praw publicznych;
3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
5.cieszy się nieposzlakowana opinią.

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu ogłasza zgodnie z art. 28 wyżej wymienionej ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w:

- miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
- na stronach Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Sosnowcu
- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU

- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do KMP w Sosnowcu),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niepodpisana, niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje  własnoręcznie podpisanych świadczeń),
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.

Decyzja nr 36/2017 z dnia 7 marca 2017r Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Decyzja nr 176/2016 z dnia 14 listopada  2016r zmieniająca decyzję  nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Decyzja nr 76/2015 zmieniająca Decyzję  nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Decyzja nr 119/2015 zmieniająca Decyzję  nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Decyzja nr 148/2015 zmieniająca decyzję nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Decyzja nr 79/2013 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu.

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2010
Data modyfikacji 15.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Krupa Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Wydział Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry