Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

PRACA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do korpusu służby cywilnej

 

Kto może zostać pracownikiem korpusu służby cywilnej w Policji?

Jak zostać pracownikiem korpusu służby cywilnej w Policji?

Jak poprawnie skompletować wymagane dokumenty?

 

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu to instytucja, która zatrudnia funkcjonariuszy Policji
ale także pracowników cywilnych – członków korpusu służby cywilnej. Pracownicy cywilni – to osoby zatrudnione na wielu stanowiskach pracy wielu dziedzin, począwszy od pracowników administracyjno-biurowych na specjalistach ds. finansów, zamówień publicznych czy teleinformatyki kończąc.


Zasady naboru pracowników do korpusu służby cywilnej (KSC) reguluje ustawa z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018 poz. 1559)
.

W naszym urzędzie nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej organizuje dyrektor generalny urzędu, tj. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu. Nabór do korpusu służby cywilnej organizuje
się w celu wyłonienia najlepszego kandydata, spośród kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze.

Nabór do korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest otwarty
i konkurencyjny, a szczegółowe zasady jego organizowania i prowadzenia określa:

Decyzja Nr 100/2018 Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej
w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu
.

 

Informacja o wolnych stanowiskach pracy lub tymczasowo wolnych stanowiskach pracy
(tj. w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej) w służbie cywilnej podawana jest do informacji publicznej poprzez:

 • umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
 • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Sosnowcu

(http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/nabor-zewetrzny/ogloszenia)

 • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

(https://nabory.kprm.gov.pl/)

Kto może zostać pracownikiem korpusu służby cywilnej w Policji?

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku pracy,
 • posiada nieposzlakowaną opinię.

 

 

Jak zostać pracownikiem korpusu służby cywilnej w Policji?

Osoba zainteresowana podjęciem pracy jako pracownik korpusu służby cywilnej
w KMP w Sosnowcu powinna:

 • spośród ogłoszeń o naborze opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych
  KMP w Sosnowcu (http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/nabor-zewetrzny/ogloszenia) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://nabory.kprm.gov.pl/) wybrać interesującą ofertę i na nią odpowiedzieć.
 • skompletować wymagane dokumenty oraz właściwej treści oświadczenia wymienione
  w ogłoszeniu o naborze. (Patrz poniższe informacje - Jak poprawnie skompletować wymagane dokumenty?)
 • złożyć w urzędzie lub przesłać pocztą swoją ofertę. Dokumenty aplikacyjne złożyć można
  od poniedziałku do piątku w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu w godzinach: 7:30 -15:30,(w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy u służby dyżurnej KMP w Sosnowcu) w zaklejonej kopercie, adresując:

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Piłsudskiego 2

41-200 Sosnowiec

lub przesłać dokumenty na powyższy adres. Termin składania dokumentów jest wyznaczony każdorazowo w ogłoszeniu o naborze. Za przesłane terminowo uznane zostają te oferty, które wysłano nie później niż ostatniego dnia wyznaczonego w ogłoszeniu jako termin składania dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego. Oferty nadane/złożone lub uzupełniane
po terminie, o którym mowa nie będą rozpatrywane.

 • przystąpić do procedury naboru, o ile złożona oferta została wyłoniona w preselekcji (weryfikacji formalnej) do kolejnego etapu naboru oraz jak najlepiej zaprezentować swą wiedzę i umiejętności podczas kolejnych etapów selekcji.

Jak poprawnie skompletować wymagane dokumenty?

Przygotowując swoją ofertę należy zwrócić szczególną uwagę na kompletność i poprawność napisanych oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu o naborze. Koniecznym jest, aby wśród dokumentów składających się na aplikację znalazły się:

List motywacyjny – czyli dokument z właściwą sobie treścią, odręcznie podpisany,
w którym należy wskazać konkretne stanowisko i numer ogłoszenia,

Życiorys - napisany w formie curriculum vitae, uwierzytelniony odręcznym podpisem,

Oświadczenia obowiązujące przy ubieganiu się o zatrudnienie w służbie cywilnej – każde oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz uwiarygodnione odręcznym podpisem.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się  o zatrudnienie w służbie cywilnej

http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/download/79/31413/Oswiadczeniewzwiazkuzubieganiemsieozatrudnieniewsluzbiecywilnej.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/download/79/31412/Oswiadczenieowyrazeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowychorazklauzulainformacyjn.pdf

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia – właściwym dokumentem jest kopia całego oryginału (odpisu) świadectwa, dyplomu. Zostanie uznana kopia jedynie całego/kompletnego dokumentu. Zawsze należy jednak pamiętać, aby potwierdzić posiadanie wykształcenia, jakie jest wymagane w konkretnym ogłoszeniu o naborze. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia jest wymogiem formalnym.

(przykład 1: jeżeli w ogłoszeniu wymagane jest wykształcenie średnie to kandydat powinien przede wszystkim potwierdzić posiadanie wykształcenia średniego, a w dalszej kolejności wyższego
jeśli takie posiada,

przykład 2: jeśli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia profilowanego np. prawniczego, informatycznego, kandydaci powinni udokumentować spełnianie tego wymogu, załączając kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego jest dokument
z urzędową adnotacją „Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego”. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego profilowanego
jest świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego plus dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia wyższego jest dyplom ukończenia studiów wyższych (uzyskanie tytułu zawodowego: inżynier, licencjat, magister) zgodnie
z uzyskanym profilem/kierunkiem studiów.

Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/kwalifikacje zawodowe zgodne
z wymaganiami
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego to: poza świadectwami pracy lub innymi dokumentami potwierdzającymi przebieg zatrudnienia, zaświadczenie potwierdzając aktualne zatrudnienie oraz kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego, odbytej praktyki. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem posiadanego doświadczenia może być zaświadczenie o wpisie/wypisie
do/z ewidencji działalności gospodarczej. Kandydat powinien potwierdzić charakter wykonywanej pracy oraz jej zbieżność z wymaganym w ogłoszeniu doświadczeniem zawodowym (dokumentami przydatnymi mogą okazać się: zakres obowiązków/czynności, referencje, zaświadczenia).

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej
niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole, a spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest złożenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi orzeczenia o niepełnosprawności.

Kopia poświadczenia bezpieczeństwa – jeżeli w ogłoszeniu o naborze posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa jest wymogiem niezbędnym czyli formalnym – dołączenie kopii tego dokumentu jest obligatoryjne. Jeżeli jest ono wymienione jako wymóg dodatkowy należy dołączyć kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych określonej klauzuli tajności lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412).

Kopie certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji – o ile w ogłoszeniu o naborze znalazł się taki wymóg, należy dołączyć odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji o których mowa. Jeżeli jest to wymóg niezbędny – dołączenie odpowiedniego dokumentu staje się wymogiem formalnym, a jego niedołączenie
lub niespełnienie wymogu oznacza dyskwalifikację kandydata.

Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym – do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczeń tych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

Zespół Kadr i Szkolenia

nr tel.: 32 296-13-78, 32 296-13-73

 

Pliki do pobrania dla kandydatów

Oświadczenie w związku z ubieganiem się  o zatrudnienie w służbie cywilnej

http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/download/79/31413/Oswiadczeniewzwiazkuzubieganiemsieozatrudnieniewsluzbiecywilnej.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/download/79/31412/Oswiadczenieowyrazeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowychorazklauzulainformacyjn.pdf

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2010
Data modyfikacji 02.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Krupa Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Sosnowcu
Osoba udostępniająca informację:
Sonia Kepper Wydział Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
Osoba modyfikująca informację:
Sonia Kepper
do góry